รวบรวบธรรมะในพระพุทธศาสนา
Advertisement

Wikipedia:Th:ผัสสะ

Wikisource:Th:เล่ม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - ธาตุสังยุตต์ - ปฐมวรรค - ๒. สัมผัสสสูตร

<gmap>lat=51.481918|lon=-0.139326|zoom=2</gmap>

<googlemap lat="42.711618" lon="-73.205112" zoom="2" controls="small"> 42.711618,-73.205112,the fabulous, famous Sawyer Library 42.711618, -73.205112, the fabulous, famous Sawyer Library (S) 42.711618, -73.205112, the fabulous, famous Sawyer Library </googlemap>

Advertisement