รวบรวบธรรมะในพระพุทธศาสนา
Advertisement

โอฆะ ๔ ในพระบาลีว่า โอฆมตริ นี้คือ กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ และอวิชโชฆะ.

 • ความยินดีพอใจ ในกามคุณ ๕ ชื่อว่า กาโมฆะ.
 • ความยินดีพอใจในรูปารูปภพและความใคร่ในฌาน ชื่อว่า ภโวฆะ.
 • ทิฐิ ๖๒ ชื่อว่า ทิฏโฐฆะ.
 • ความไม่รู้ในสัจจะ ๔ ชื่อว่า อวิชโชฆะ.

ในบรรดาโอฆะ ๔ เหล่านั้น (อธิบายตามหลักอภิธรรม)

 • กาโมฆะ ย่อมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทอันสหรคตด้วยโลภะ ๘ ดวง.
 • ภโวฆะ ย่อมเกิดขึ้นในจิตุปบาทอันสหรคตด้วยโลภทิฏฐิคตวิปปยุต ๔ ดวง.
 • ทิฎโฐฆะ ย่อมเกิดขึ้นในจิตตุปบาทอันสัมปยุตด้วยทิฏฐิคตะ ๔ ดวง.
 • อวิชโชฆะ ย่อมเกิดขึ้นในอกุศลทั้งปวง.

ความหมายของโอฆะ[]

ก็ธรรมทั้งหมดนี้ ชื่อว่า โอฆะ เพราะอรรถว่าเป็นเหตุนำสัตว์ไป และเพราะอรรถว่าเป็นหมู่ใหญ่.

 • เพราะอรรถว่าเป็นเหตุนำสัตว์ไป อธิบายว่า เป็นเหตุให้ตกไปในเบื้องต่ำ.
  จริงอยู่ โอฆะนี้ย่อมยังสัตว์ทั้งหลาย ที่อยู่ในอำนาจของตนให้ตกไปในเบื้องต่ำ คือ ให้เกิดในทุคติต่าง ๆ มีนรกเป็นต้น
  อีกอย่างหนึ่ง เมื่อไม่ให้ไปในเบื้องบน คือ พระนิพพาน ย่อมให้ไปในเบื้องต่ำ คือ ในภพ ๓ กำเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ และสัตตาวาส ๙ ดังนี้บ้าง.
 • คำว่า เพราะอรรถว่าเป็นหมู่ใหญ่ อธิบายว่า เพราะหมู่แห่งกิเลสนี้ ใหญ่แผ่กระจายอำนาจไปตั้งแต่ อเวจีมหานรก จนถึงภวัคคภูมิ หมู่แห่งกิเลสคือ โอฆะนี้ใด ชื่อว่า มีความยินดีพอใจในกามคุณ ๕

อ้างอิง[]

Advertisement