รวบรวบธรรมะในพระพุทธศาสนา
Advertisement
 • บุคคลมีบุตร ย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรทั้งหลาย
 • บุคคลมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคทั้งหลายเหมือนกันฉะนั้น
 • เพราะอุปธิเป็นความเศร้าโศกของคน บุคคลใดไม่มีอุปธิ บุคคลนั้นไม่เศร้าโศกเลย ฯ

อุปธิ ๔[]

อุปธิ ๔ อย่าง คือ
กามูปธิ (อุปธิคือกาม) ขันธูปธิ (อุปธิคือขันธ์) กิเลสูปธิ (อุปธิคือกิเลส) และอภิสังขารูปธิ (อุปธิคืออภิสังขาร).

 • แม้กามทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกว่า อุปธิ
  เพราะวจนัตถะนี้ว่า ความสุขที่บุคคลเข้าไปตั้งไว้ในกามคุณนี้ ก็เพราะความที่กามเหล่านี้ เป็นที่อาศัยอยู่แห่งความสุขดังที่ตรัสไว้ อย่างนี้ว่า ความสุข ความโสมนัส อันใด อาศัยกามคุณ ๕ เกิดขึ้น นี้ชื่อว่า ความพอใจในกามทั้งหลาย ดังนี้.
 • แม้ขันธ์ทั้งหลาย ก็ตรัสเรียกว่า อุปธิ
  เพราะความที่ขันธ์เหล่านั้น เป็นที่อาศัยอยู่ แห่งทุกข์ซึ่งมีขันธ์เป็นมูล.
 • แม้กิเลสทั้งหลาย ก็ตรัสเรียกว่า อุปธิ
  เพราะความที่กิเลสเหล่านั้นเป็นที่อาศัยอยู่แห่งทุกข์ในอบาย.
 • แม้อภิสังขารทั้งหลายก็ตรัสเรียกว่า อุปธิ
  เพราะความที่อภิสังขารเหล่านั้น เป็นที่อาศัยอยู่แห่งทุกข์ในภพ.

อ้างอิง[]

Advertisement