รวบรวบธรรมะในพระพุทธศาสนา
Advertisement

สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี, ธรรมของผู้ดี

All items (2)

Advertisement