รวบรวบธรรมะในพระพุทธศาสนา
Advertisement

ถามว่า ก็ยืนอยู่อย่างไร จึงชื่อว่า ยืนอยู่ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง.

ตอบว่า เว้นโทษของการยืน ๖ อย่าง คือ

  • ยืนไกลเกินไป
  • ยืนใกล้เกินไป
  • ยืนเหนือลม
  • ยืนในที่สูง
  • ยืนตรงหน้าเกินไป
  • ยืนข้างหลังเกินไป

บุคคลผู้ยืนไกลเกินไป ถ้าประสงค์จะพูด ก็จะต้องพูดเสียงดัง

ถ้ายืนใกล้เกินไป ย่อมจะเบียดเสียดกัน

ถ้ายืนเหนือลม ย่อมเดือดร้อนด้วยกลิ่นตัว

ถ้ายืนในที่สูง ย่อมประกาศถึงความไม่เคารพ

ยืนตรงหน้าเกิน ไปถ้าประสงค์จะมองก็จะต้องจ้องตากัน

ยืนข้างหลังเกินไป ถ้าใคร่จะเห็นหน้าก็จะต้องชะเง้อคอดู

อ้างอิง[]

Advertisement