รวบรวบธรรมะในพระพุทธศาสนา
Advertisement

บุคคลผู้ไม่ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เราเรียกว่า ผู้ตกไปจากธรรมวินัยนี้

ธรรม ๔ ประการ เป็นไฉน คือ

  • ศีลที่เป็นอริยะ ๑
  • สมาธิที่เป็นอริยะ ๑
  • ปัญญาที่เป็นอริยะ ๑
  • วิมุตติที่เป็นอริยะ ๑

บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เราเรียกว่า ผู้ไม่ตกไปจากธรรมวินัยนี้

ธรรม ๔ ประการเป็นไฉน คือ

  • ศีลที่เป็นอริยะ ๑
  • สมาธิที่เป็นอริยะ ๑
  • ปัญญาที่เป็นอริยะ ๑
  • วิมุตติที่เป็นอริยะ ๑

อ้างอิง[]

Advertisement