รวบรวบธรรมะในพระพุทธศาสนา
Advertisement

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทั้งเรา ทั้งท่านทั้งหลายได้แล่นไปแล้ว ได้ท่องเที่ยวไปแล้วสิ้นกาลนานอย่างนี้

เพราะยังไม่รู้แจ้ง ไม่แทงตลอดซึ่งธรรม ๔ ประการ

ธรรม ๔ประการเป็นไฉน คือ

  • ศีลที่เป็นอริยะ ๑
  • สมาธิที่เป็นอริยะ ๑
  • ปัญญาที่เป็นอริยะ ๑
  • และวิมุตติที่เป็นอริยะ ๑

อ้างอิง[]

Advertisement