รวบรวบธรรมะในพระพุทธศาสนา
Advertisement

ความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุ

ความต่างแห่งธาตุเป็นไฉน

จักขุธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ มโนธาตุ

นี้เราเรียกว่า ความต่างแห่งธาตุ ฯ

ความต่างแห่งผัสสะ บังเกิดขึ้นเพราะ อาศัยความต่างแห่งธาตุ เป็นไฉน

  • จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ
  • โสตสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตธาตุ
  • ฆานสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยฆานธาตุ
  • ชิวหาสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาธาตุ
  • โผฏฐัพพะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายธาตุ
  • มโนสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]

Advertisement