รวบรวบธรรมะในพระพุทธศาสนา
Advertisement

ก็ความต่างแห่งธาตุเป็นไฉน

 • จักขุธาตุ
 • รูปธาตุ
 • จักขุวิญญาณธาตุ
 • โสตธาตุ
 • สัททธาตุ
 • โสตวิญญาณธาตุ
 • ฆานธาตุ
 • คันธธาตุ
 • ฆานวิญญาณธาตุ
 • ชิวหาธาตุ
 • รสธาตุ
 • ชิวหาวิญญาณธาตุ
 • กายธาตุ
 • โผฏฐัพพธาตุ
 • กายวิญญาณธาตุ
 • มโนธาตุ
 • ธรรมธาตุ
 • มโนวิญญาณธาตุ

นี้เราเรียกว่า ความต่างแห่งธาตุ

อธิบาย[]

ความที่ธรรมมีสภาพต่างกัน ได้ชื่อว่า ธาตุ เพราะอรรถว่า เป็นสภาวะ กล่าวคือมีอรรถว่ามิใช่สัตว์ และอรรถว่าเป็นของสูญ ดังนี้ชื่อว่า ความต่างแห่งธาตุ.

 • จักขุปสาท ชื่อว่า จักขุธาตุ
  • รูปารมณ์ ชื่อว่า รูปธาตุ
   • จิตที่มีจักขุปสาทเป็นที่อาศัย ชื่อว่า จักขุวิญญาณธาตุ.
 • โสตปสาท ชื่อว่า โสตธาตุ
  • สัททารมณ์ ชื่อว่า สัททธาตุ
   • จิตที่มีโสตปสาทเป็นที่อาศัย ชื่อว่า โสตวิญญาณธาตุ.
 • ฆานปสาท ชื่อว่า ฆานธาตุ
  • คันธารมณ์ ชื่อว่า คันธธาตุ
   • จิตที่มีฆานปสาทเป็นที่อาศัย ชื่อว่า ฆานวิญญาณธาตุ.
 • ชิวหาปสาท ชื่อว่า ชิวหาธาตุ
  • รสารมณ์ ชื่อว่า รสธาตุ
   • จิตที่มีชิวหาปสาทเป็นที่อาศัย ชื่อว่า ชิวหาวิญญาณธาตุ
 • กายปสาท ชื่อว่ากายธาตุ
  • โผฏฐัพพารมณ์ ชื่อว่า โผฏฐัพพธาตุ
   • จิตที่มีกายปสาทเป็นที่อาศัย ชื่อว่า กายวิญญาณธาตุ.


 • มโนธาตุ ๓ ชื่อว่า มโนธาตุ
 • ขันธ์ ๓ มีเวทนาเป็นต้น สุขุมรูป และนิพพาน ชื่อว่า ธรรมธาตุ
 • มโนวิญญาณ แม้ทั้งหมด ชื่อว่า มโนวิญญาณธาตุ


 • ก็ในข้อนี้ ธาตุ ๑๖ อย่าง เป็นกามาวจร
 • ธาตุ ๒ ในที่สุดเป็นไปในภูมิ ๔.

อ้างอิง[]

Advertisement